TRAXSUITE Privacybeleid

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en willen dat u zich veilig voelt wanneer u onze website bezoekt. Daarom respecteren en beschermen wij uw privacy en persoonlijke levenssfeer.

Met deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij alle bezoekers van onze website op transparante wijze informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens en u informeren over de rechten waarop u aanspraak kunt maken.

Het gebruik van onze website is in principe mogelijk zonder het verstrekken van persoonsgegevens. Echter, indien u gebruik maakt van de diensten van ons bedrijf via onze website, kan het nodig zijn om uw persoonsgegevens te verwerken.

Als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking hebben wij technische en organisatorische maatregelen vastgesteld om het hoogst mogelijke niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

1. Contactgegevens van de controller

Controller in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:

Ruys Handelsvereniging B.V. ILSY-plantsoen 1 BIS, 2497 GA Den Haag. Tel: 088-7897111. E-mail: info@fp-ruys.nl.

Tot functionaris voor gegevensbescherming is benoemd: De heer Dick Dondorp

Ruys Handelsvereniging B.V. ILSY-plantsoen 1 BIS, 2497 GA Den Haag. Tel: 088-7897111. E-mail: info@fp-ruys.nl.

 

2. Doel

Wij willen u informatie verstrekken voor postverwerking en andere diensten. U hebt de mogelijkheid om contact met ons op te nemen voor meer informatie of om gebruik te maken van andere diensten. Wij verwerken persoonlijke gegevens die bij het bezoeken van onze websites worden verzameld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Deze gelden voor de landen waar de betreffende websites worden beheerd.

Het doel van onze databanken is om u op het juiste moment van de juiste informatie te voorzien. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor de technische administratie van de websites, klantenadministratie en marketing, mits u daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft door uw gegevens op onze website te vermelden (een voorbeeld is de FP nieuwsbrief).

 

3. Externe links

Onze websites kunnen links bevatten naar andere websites buiten ons verantwoordelijkheidsgebied, waarop deze verklaring inzake gegevensbescherming niet van toepassing is en wij voor de inhoud geen verantwoordelijkheid dragen.

 

4. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u onze websites bezoekt, slaan dienstverleners, die eveneens onder de gegevensbescherming vallen, de naam van uw internetprovider, de website van waaruit u ons bezoekt, de pagina’s die u op onze website bezoekt, de datum en duur van uw bezoek op. Zogenaamde “cookies” worden door ons gebruikt om de voorkeuren van bezoekers te volgen en het gebruik van onze website zo aangenaam mogelijk te maken. Wij gebruiken hiervoor analysetools. Als u niet wilt dat uw gegevens worden bijgehouden wanneer u onze website bezoekt, kunt u zich hier afmelden. Daarnaast worden persoonsgegevens alleen opgeslagen als u deze zelf verstrekt, zoals bij een contactaanvraag.

Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Indien IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De door ons verzonden gegevens die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID’s of reclame-ID’s worden 14 maanden bewaard, waarna de gegevens automatisch worden gewist. De automatische verwijdering van gegevens met een verlopen bewaartermijn vindt eenmaal per maand plaats.

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Echter, wij wijzen u er op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt het privacybeleid van Google bekijken op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/.

Privacybeleid voor het gebruik van Google Conversion Tracking:

Deze website maakt ook gebruik van Google Conversion Tracking. Google Adwords plaatst een cookie op uw computer als u via een Google-advertentie op onze website terecht bent gekomen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van de website van de AdWords-klant bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. De met de conversiecookie verzamelde informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die voor conversietracking hebben gekozen. AdWords-klanten vernemen het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan het trackingproces, kunt u ook de instelling van een daarvoor vereiste cookie weigeren – bijvoorbeeld door middel van een browserinstelling die de automatische instelling van cookies doorgaans deactiveert. U kunt cookies voor het bijhouden van conversies ook uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein “googleadservices.com” worden geblokkeerd.

Privacyverklaring voor het gebruik van Microsoft Bing:

Onze online aanbiedingen maken ook gebruik van conversion tracking van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Microsoft Bing Ads plaatst een cookie op uw computer als u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website terecht bent gekomen. Op deze manier kunnen Microsoft Bing en wij herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt is doorgestuurd naar onze website en een vooraf bepaalde landingspagina (conversiepagina) heeft bereikt. Wij vernemen alleen het totale aantal gebruikers die op een Bing-advertentie hebben geklikt en vervolgens zijn doorgestuurd naar de conversiepagina. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker meegedeeld. Als u niet wilt deelnemen aan het trackingproces, kunt u ook het plaatsen van een daarvoor vereiste cookie weigeren – bijvoorbeeld door middel van een browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies over het algemeen deactiveert. Meer informatie over gegevensbescherming en de door Microsoft Bing gebruikte cookies vindt u op de website van Microsoft https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacy of onder: https://about.ads.microsoft.com/en-gb/policies/legal-privacy-and-security

 

5. Informatie, correctie, verwijdering of blokkering van uw persoonsgegevens

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens alleen voor de periode die nodig is om het betreffende opslagdoel te bereiken of zoals voorzien door de verschillende wettelijke bewaartermijnen.

Na beëindiging van een opslagdoel of na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn worden de persoonsgegevens routinematig afgeschermd of verwijderd voor verdere verwerking overeenkomstig met de wettelijke bepalingen.

 

6. Rechten van de betrokkene inzake gegevensbescherming

Als u vragen heeft over uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd schriftelijk contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten onder de AVG:

 

6.1. Het recht op informatie (subpunt art. 15 AVG)

U hebt te allen tijde het recht informatie te verkrijgen over welke categorieën en informatie over uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt voor welk doel en hoe lang en volgens welke criteria deze gegevens worden opgeslagen en of in dit verband gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering. U hebt ook het recht te weten aan welke ontvangers of categorieën van ontvangers uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt; met name voor ontvangers in derde landen of internationale organisaties. In dat geval hebt u ook het recht geïnformeerd te worden over passende waarborgen in verband met de overdracht van uw persoonsgegevens.

Naast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit en het recht op informatie over de herkomst van uw gegevens, heeft u het recht op verwijdering, correctie en het recht op beperking van of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

In alle bovengenoemde gevallen hebt u het recht om van de gegevensverwerker kosteloos een kopie te vragen van de door ons verwerkte persoonsgegevens. Voor verdere kopieën die u aanvraagt of die verder gaan dan het recht op informatie van de betrokkene, zijn wij gerechtigd een redelijke administratieve vergoeding in rekening te brengen.

 

6.2. Het recht op rectificatie (art. 16 AVG)

U hebt het recht te verzoeken om onmiddellijke rectificatie van uw onjuiste persoonsgegevens en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens ook door middel van een aanvullende verklaring.

Als u het recht op rectificatie wilt uitoefenen, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of de verantwoordelijke voor de verwerking.

 

6.3. Het recht op wissen (art. 17 AVG)

U hebt het recht te verzoeken om de onmiddellijke verwijdering van uw gegevens (“recht om te worden vergeten”), met name wanneer de opslag van de gegevens niet langer noodzakelijk is, u uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of onrechtmatig zijn verzameld en er een wettelijke verplichting tot verwijdering bestaat krachtens de EU-wetgeving of de nationale wetgeving.

Het recht om te worden vergeten geldt echter niet indien er een hoger recht op vrijheid van meningsuiting of vrijheid van informatie bestaat, indien gegevensopslag noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen (bv. bewaarplicht), indien archiveringsdoeleinden verwijdering in de weg staan of indien de opslag dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

 

6.4. Het recht op beperking (art. 18 AVG)

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens door de verwerkingsverantwoordelijke te eisen als de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, u zich verzet tegen het wissen van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van de verwerking, als de noodzaak voor het verwerkingsdoel ophoudt te bestaan of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG, zolang nog niet duidelijk is of legitieme redenen van onze kant zwaarder wegen dan de uwe.

 

6.5. Het recht op gegevensportabiliteit (art. 20 AVG)

U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, die u in de vorm van een gemeenschappelijk formaat aan ons bedrijf hebt verstrekt, zodat u uw persoonsgegevens ongehinderd aan een andere verantwoordelijke kunt doorgeven, mits u bijvoorbeeld uw toestemming hebt gegeven en de verwerking via een geautomatiseerde procedure plaatsvindt.

 

6.6. Het recht van bezwaar (art. 21 AVG)

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens voor direct marketing of markt- en opinieonderzoek, alsmede voor algemene commerciële gegevensverwerking, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Bovendien kunt u uw recht van verzet niet uitoefenen indien een wettelijke bepaling voorziet in het verzamelen, verwerken of gebruiken van de gegevens of haar verplicht deze te verzamelen, te verwerken of te gebruiken.

 

6.7. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat er een inbreuk is gepleegd op de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

6.8. Recht om toestemming in te trekken volgens de gegevensbeschermingswetgeving (art. 7 lid 3 AVG)

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde en zonder opgaaf van redenen herroepen. Dit geldt ook voor het herroepen van toestemmingsverklaringen die aan ons zijn afgegeven voordat de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU van kracht werd.

 

7. Rechtsgrondslag van de verwerking

Bij de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen, dient artikel 6, lid 1 zin 1 a) van de AVG als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, art. 6 para. 1, zin 1 b) AVG als rechtsgrondslag. Deze verordening omvat ook verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, Art. 6 para. 1, zin 1 c) AVG als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te waarborgen en indien de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, dient artikel 6 (1) zin 1 f) (AVG) als rechtsgrondslag voor de verwerking. Het gerechtvaardigde belang van ons bedrijf ligt in de uitvoering van onze zakelijke activiteiten en in de analyse, optimalisatie en het onderhoud van de veiligheid van ons online aanbod.

 

8. Doorgifte van gegevens aan derden

Een overdracht aan derden buiten het in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven toepassingsgebied vindt alleen plaats indien dit noodzakelijk is voor de verwerking van de desbetreffende gevraagde dienst.

Een overdracht van persoonsgegevens naar zogenaamde derde landen buiten de EU/EER vindt niet plaats.

 

9. Wettelijke of contractuele bepalingen voor de verstrekking van persoonsgegevens en mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij wijzen erop dat het verstrekken van persoonsgegevens in bepaalde gevallen wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractpartner). Zo kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat de betrokkene/contractpartner zijn persoonsgegevens verstrekt, zodat zijn verzoek (bv. bestelling) überhaupt door ons kan worden verwerkt. Een verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens ontstaat vooral bij het sluiten van overeenkomsten. Indien in dit geval geen persoonsgegevens worden verstrekt, kan de overeenkomst met de betrokkene niet worden gesloten. Voordat de persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, kan de betrokkene contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of de verantwoordelijke voor de verwerking. De functionaris voor gegevensbescherming of de verantwoordelijke voor de verwerking verduidelijkt dan aan de betrokkene of de verstrekking van de gewenste persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst en of de bezwaren van de betrokkene leiden tot een verplichting om de persoonsgegevens te verstrekken of de gevolgen van het niet verstrekken van de gewenste gegevens voor de betrokkene.

Laten we praten

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.